فلش خور و رم خور کردن اسپیکر کامپیوتر

فلش خور و رم خور کردن اسپیکر کامپیوتر

فلش خور و رم خور کردن اسپیکر کامپیوتر که رادیو هم میتونه پخش کنه و کنترلی هم هست......


  • 3992  
  • matinmasou  
  • تکنولوژی  
  • کامپیوتر