سه پایه تا شو دوربین و موبایل

مقدمه

مقدمه

در این یومیک شما میتوانید یک سه پایه  کوچک دو کاره و مناسب برای استفاده  دوربین و موبایل و یا تبلت بسازید.

نظرات شما