تفنگ پرتاب کننده سیخ

رایگان

مقدمه

مقدمه

یه تفنگ با دسته چوبی که با قدرت کش سیخ رو پرتاب میکنه خیلی جالبه بریم تا مراحل ساخت این تفنگ جالب رو ببینیم البته باد توجه داشته باشید که به هیچ عنوان با این تفنگ شوخی نکنید و اونو سمت کسی نشونه نگیرید.

نظرات شما