ساخت ترن هوایی یا رولرکوستر چوبی

رایگان

مقدمه

مقدمه

در این یومیک، مراحل ساخت یک رولر کوستر که مدل چوبی از یک رولر کوستر واقعی است رو باهم می بینیم. در حقیقت ما این رو برای یکی از پروژه های درسی خودمون انجام دادیم و در آخر هم ویدئو حرکت ترن بر روی این رولرکوشتر رو می بینید! باهم طرز ساخت این یومیک بسیار ساده رو می بینیم

نظرات شما