چشم عروسکی

رایگان

مقدمه

مقدمه

به کمک یک بسته قرص چشم های بامزه برای عروسک هاتون درست کنید. از این یومیک ساده میتونید در ساخت عروسک نمدی یا پارچه ای و یا تعمیر عروسک هاتون استفاده کنید.

نظرات شما