موشک پرسرعت کاغذی

رایگان

مقدمه

مقدمه

خیلی سادس فقد قسمت اول دوم و سوم باید کاغذو یه با تا کنید و دوباره باز کنید و تو قسمت آخر اندازه ی بال هاست و فقد به سمت بالا تا خورده

ببخشید چون بار اولم بود بعضی از عکسا چرخید

نظرات شما