مدار سنجش قطبیت

مقدمه

مقدمه

این مدار یک مدار کم هزینه است که ممکن است برای شما 2۰۰۰ تومان بیشتر آب نخورد.


مداراتی را دیده اید که اگر ولتاژ در جهت اشتباه به آن وارد شود میسوزد . دیگر جای نگرانی نیست با این مدار میتوانید جهت سیم های آداپتور ویا هر منبع تغذیه ای را تشخیص دهید.

نظرات شما