شیرینی تانگی یوان چینی

مقدمه

مقدمه

این شیرینی در واقع توپهای برنجی هستند که با هرچیز شیرینی می تونه پر شده باشند. ما در این یومیک روش درست کرده این شیرینی چینی را که با بادم زمینی و کنجد پر شده آموزش می دهیم. امیدوارم از این شیرینی لذت ببرید.

نظرات شما