ساخت دارت حرفه ای با گیره کاغذ

رایگان

مقدمه

مقدمه

در این یومیک طرز ساخت یک دارت با گیره کاغذ رو خواهیم دید که بسیار دقیق و خوب پرتاب میشه. مواد اصلی برای ساخت این دارت ها کاملا در دسترس و روی هر میزی قرار داره! این دارت هایی که می سازیم خیلی تیز و در بخورد با اجسام خیلی خوب نفوذ می کنند، پس مواظب باشید. باهم طرز ساخت این دارت رو می بینیم.

نظرات شما