تفنگ بادی

رایگان

مقدمه

مقدمه

دراین یومیک اموزش یک تفنگ بادی ساده را گذاشتیم که قدرتش درحد تفنگ بادی واقعی هست .باما همراه باشید.

نظرات شما