ساخت فوکی بارای یک سلاح نینجا با لوله pvc

مقدمه

مقدمه

فوکی بارای یک نوع سلاح بادی است که در نینجستو کار همان تفنگ رو می کنه که برای شکار حیوانات و ترور اشخاص استفاده می شود که با ان می توان تیر اندازی نمود و با این وسیله و ساخت یک سیبل می توان تمرین تیر اندازی با فوکی بارای هم نمود و داری سرعت زیادی استنظرات شما