کتابخانه ای شبیه پل معلق

رایگان

مقدمه

مقدمه

در این یومیک طرز ساخت یک کتابخانه بسیار زیبا رو می بینید که بصورت پل معلق و یا پل کابلی و از تخته های چوب ساخته شده و ظاهری بسیار دلنشین و ساده داره. با هم طرز ساحت این کتابخانه پل معلق رو در قالب این یومیک می بینیم.

نظرات شما