فانوس تزیینی بسازید

رایگان

مقدمه

مقدمه

دیگر لازم نیست برای فانوس پول بدهید میتوانید خودتان بسازیدش.

ساخت این فانوس‌ها بسیار ساده است و می‌توانید با کمی‌حوصله چند فانوس تزیینی در طرح‌های مختلف بسازید.

نظرات شما