فرمان بازی موبایل

مقدمه

مقدمه

فرمان گوشی وسیله ای جذاب است که با این فرمان  شما کنترل ماشین سواری گوشی خود را در دست دارید 

وسایل مورد نیاز

۱/سه عدد سیم جوش خراب یا سیم مفتول

۲/یک عدد تخته یا یک شی ۲در ۱۵

۳/یک میله نازک۴۵سانت یا میله مسفور

۴/یک تخته ۲۰در۳۵برای کف

نظرات شما