ساخت تفنگ سرنگی

مقدمه

مقدمه

من میخواهم امروز ساخت یک تفنگ سرنگی را به شما اموزش بدهم .

نظرات شما