چاقوی ریز مینیاتوری

رایگان

مقدمه

مقدمه

می توان از این چاقوی ریز  مینیاتوری خیلی کارهاکردمثل: درکارهای هنری،ورزشی و.... استفاده کرد 

باماهمراه باشید

نظرات شما