ساخت تفنگ بادی قوی با امکان شکار

مقدمه

مقدمه

میخواهم اموزش ساخت یک تفنگ بادی قوی وبا امکان شلیک تیر تفنگ بادی را به شما اموزش بدهم .با این تفنگ به راحتی میتوان حیوانات کوچک را شکار کرد.

نظرات شما