جا چاقو طرح آدمک

مقدمه

مقدمه

در این یومیک یک جا چاقوی زیبا و کار آمد با استفاده از برش لیزر می سازیم.

ساخت آن بسیار ساده است 

نظرات شما