تفنگ بادی

رایگان

اتصال بارف

اتصال بارف

ابتدا بارفرو به بدنه متصل می کنیم .بارف باید کاملا بدون نشتی باشد.

دربطری را محکم ببندید واز طریق بارفی که متصل کرده اید بطری را باتلمبه باد کنید اگرنشتی  نداشت یعنی بارف به خوبی متصل شده است.

نظرات شما