پازل دوتکه چفت شدنی

رایگان

چفت کردن دو قطعه نری و مادگی

چفت کردن دو قطعه نری و مادگی

بعد از شیارزنی دو قسمت، اون دو رو مثل دو تا ریل داخل هم قرار میدیم تا بهم چفت بشند. بایدکاملا بهم بخورند و منطبق باشند، در غیر اینصورت مجبور میشیدکه یکی از اونها رو دوباره بسازید تا منطبق بر تکه دوم بشه.  البته در حدود 1 میلیمتری خطا قابل قبوله.

نظرات شما