تفنگ بادی

رایگان

تست

تست

در اخر ازطریق بارف بطری را تا حد امکان باد کنید.یه شی به عنوان گلوله درون لوله بگذارید و در را به سرعت بکشید.توجه داشته باشید که این وسیله درصورتی کار می کند که نشتی نداشته باشد.

موفق باشید.

نظرات شما