پازل دوتکه چفت شدنی

رایگان

آماده سازی برش قطعه

آماده سازی برش قطعه

حالا باید یک مربع روی تخته مادگی بکشید. این مربع باید طوری باشه که مرکز کربع دقیقا در وسط دو تا ریل مادگی قرار بگیره و اضلاع مربع یا ریل های مادگی زاویه 45 درجه داشته باشند (قطر مربع بر ریل مادگی عمود باشه). با مداد بکشید و مطمئن بشید که نتیجه کار شما دقیق باشه.

نظرات شما